Make your own free website on Tripod.com

Persatuan Murid-murid Tua
SJK(C) Yu Ming 1

2002/2003


 

En. Tan Cheng Hua
Pengerusi
En Woang Hoi Seng
Tim. Pengerusi
En. Goh Eng Siong
N. Pengerusi
En. Tay Boon Kwee
Setiausaha
En. Tee Lim Leng
Bendahari
En. Ma Ah Kum
Pen. Bendahari
En.Lee Ah Su
AJK
En.Tay Ah Tee
AJK
En. Cheng Ah Voon
AJK
En. Chow Pu Khiong
AJK
En. Chan Kaw Chong
AJK
En. Goh Eng Joo
AJK
En. Liew Khee Kang
AJK
En. Tay Ley Yin
AJK

En. Lai Chee Fun
AJK

En. Tan Poh Chai
AJK
En. Chin Tian Yew
Orital
En. Lee Kooi Heng
Orital